Commit b2d87c70 authored by Jerzy Kołosowski's avatar Jerzy Kołosowski

Quick fix

parent 1b7b5976
Pipeline #159 skipped